Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Berne Media, Heeswijk

Algemene Voorwaarden Berne Media, Heeswijk
Versie 20 april 2014, gedeponeerd bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duurtransacties
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Reclames, retouren en ruiling
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Intellectueel eigendom
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Geschillen
Privacyreglement

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Berne Media, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Berne Media en afnemer, tenzij schriftelijk anders door partijen overeengekomen. Door afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten en maken geen deel uit van hier bedoelde overeenkomsten.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Berne Media en in haar winkel te raadplegen zijn en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerder gedeponeerde voorwaarden. Berne Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Berne Media: Boekhandel Berne bv, mede handelende onder de naam berneboek.com, Uitgeverij Abdij van Berne bv, mede handelende onder de naam bernemedia.com, die producten aanbiedt in haar winkel en/of op afstand op haar website, in catalogi, brochures en andere uitingen;
2.Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met Berne Media, hierna ook te noemen Klant;
3.Product: een uitgave van Uitgeverij Abdij van Berne bv en elk artikel dat in de winkel van Boekhandel Berne of op de website van Berne Media wordt aangeboden of voor een afnemer wordt besteld; een product kan zowel een fysieke als digitale vorm (e-boek) hebben.
4.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Berne Media georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand;
7.Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid (ook te noemen abonnement);

Artikel 3 – Het aanbod
1.Door Berne Media gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Vermelde levertijden zijn indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft afnemer geen recht op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst in stand te laten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
3.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Berne Media gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Berne Media niet.
4.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van bestellen en leveren van een abonnement gebonden uitgave.

Artikel 4 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de klant in de winkel zijn besluit tot aankoop van een product aan de verkoper kenbaar maakt, een bestelling plaatst, dan wel op het moment van de aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden bij koop op afstand.
2.Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Berne Media onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bestelling door afnemer). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Berne Media is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Berne Media passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Berne Media daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Berne Media zal bij het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Berne Media waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Berne Media deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1.Bij de aankoop van producten door koop op afstand heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van aankoop in de winkel of na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan Berne Media bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Berne Media retourneren, conform de door de Berne Media verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Berne Media dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.Berne Media kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Berne Media dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Berne Media tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Berne Media geen invloed heeft;
f. voor losse kranten, tijdschriften en aanvullingen op losbladige uitgaven;
g. voor audio-cd’s, dvd’s en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 – De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en als gevolg van de toepassing van de wet vaste boekenprijs op grond waarvan de uitgever van Nederlandstalige boeken de consumentenprijs vaststelt en periodiek kan wijzigen.
2.In afwijking van het vorige lid kan Berne Media producten waarvan Berne Media geen invloed heeft op de verkoopprijzen, met variabele prijzen aanbieden (m.n. buitenlandse boeken). Als eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, bijvoorbeeld als een uitgever de prijs van een boek wijzigt voor aflevering aan de klant.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Berne Media dit bedongen heeft en a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8- Levering en uitvoering
1.Berne Media zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Berne Media kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van door haar ingeschakelde derden.
2.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden evenwel zonder recht op enige schadevergoeding.
3.Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie en gebruik van (digitale) producten en dient zelf zorg te dragen voor de daartoe benodigde technische voorzieningen (hardware en software). Berne Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een (kennelijk) onjuist gebruik van de geleverde producten.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Berne Media het bedrag dat de afnemer eventueel terzake de bestelling heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Berne Media zich inspannen om in overleg met afnemer een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Berne Media tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Berne Media bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Duurtransacties
Opzegging
1.De afnemer, zijnde een natuurlijk persoon, kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
2.De afnemer, zijnde een natuurlijk persoon, kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde schriftelijk tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
3.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon, na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
4.Indien de in lid 1, 2 en 3 bedoelde afnemer een rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst voor een kalenderjaar is aangegaan of voor onbepaalde tijd geldt, dient de opzegging door Berne Media op uiterlijk 31 augustus van het dan lopende contractjaar te zijn ontvangen.

Verlenging
5.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
6.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
7.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Artikel 10 – Betaling
1.Producten die in de winkel worden gekocht of afgehaald dienen op dat moment contant of via elektronische weg door de klant te worden betaald, tenzij Berne Media uitdrukkelijk heeft ingestemd met het leveren op rekening aan betreffende klant.
2.Met in achtneming van lid 1 en voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer dat Berne Media hiervoor op haar facturen vermeld.
3.Ingeval van betaling per bank dient de afnemer er voor te zorgen dat zijn rekeninggegevens voldoen aan de geldende nationale en Europese regelingen en voorschriften (IBAN, SEPA). Ingeval van betaling per automatische incasso draagt de afnemer steeds zorg voor voldoende saldo op betreffende bankrekening op de datum van afschrijving.
4.Bij het aanbieden van resp. de verkoop van producten aan afnemer kan door Berne Media een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de verkoopprijs + eventuele verzendkosten worden bedongen.
5.In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Berne Media behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten en maximaal de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 11 – Reclames, retouren en ruiling
1.Afnemer dient klachten over de geleverde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Berne Media kenbaar te maken. Een misdruk, beschadigd of niet besteld product kan aan Berne Media retour worden gezonden of ter omruiling voor een deugdelijk exemplaar in de winkel worden aangeboden.
2.Als een afnemer een geleverd product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft hij het recht het product (onbeschadigd, CD’s, DVD’s en computersoftware in originele en verzegelde verpakking en met aankoopbewijs) binnen 14 dagen aan Berne Media te retourneren; eventuele verzendkosten komen voor rekening van afnemer. In dit geval kan de afnemer kiezen tussen teruggave van het aankoopbedrag of omruiling voor een ander product.
3.Retourneren en/of ruiling van de producten genoemd in artikel 6 lid 2 is slechts mogelijk na uitsluitende beoordeling door en toestemming van Berne Media.

Artikel 12- Eigendomsvoorbehoud
1.Alle geleverde producten blijven eigendom van Berne Media tot dat afnemer volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken en/of andere producten, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Berne Media toekomende.

Artikel 13- Intellectueel eigendom
1.Afnemer verbindt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Berne Media uitgegeven en/of geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Afnemer wordt in voorkomende gevallen alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht verleend.
2.Berne Media garandeert niet dat geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14- Aansprakelijkheid
1.Berne Media is niet aansprakelijk voor enige door afnemer geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang ook, samenhangend met of voortvloeiende uit (het in gebreke blijven bij) de nakoming van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Berne Media. De aansprakelijkheid van zulke schade is beperkt tot de directe schade met een maximum van € 5000,00 en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de factuurwaarde van de aan afnemer geleverde zaken in de maand voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 15- Overmacht
1. Onder overmacht voor Berne Media wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet aan Berne Media kan worden toegerekend noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van de omstandigheid dat een door afnemer besteld product tijdelijk bij Berne Media of haar toeleverancier niet voorradig is.

Artikel 16 – Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen de Berne Media en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacyreglement
Persoonlijke gegevens worden door Berne Media zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Berne Media zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is door Berne Media, als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de uitvoering van overeenkomsten worden door Berne Media persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website vastgelegd en gebruikt. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om klanten en bezoekers van de website te informeren over interessante aanbiedingen van producten van Berne Media en voor het doen van aanbiedingen door Berne Media en de aan haar gelieerde Abdij van Berne. Alleen in de gevallen dat een klant toestemming heeft gegeven, zal Berne Media e-mailadressen gebruiken om te informeren over producten en aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u een brief onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar:
Berne Media, Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk of een email naar: administratie@bernemedia.com
U kunt uw e-mailadres hier overigens ook meteen volgens bovenstaande procedure laten blokkeren.